Whitehorse, Yukon

Alaska Highway on the way to Kluane National Park Yukon.