Whitehorse, Yukon

Kaskawulsh Glacier, Kluane

National Park, Yukon